Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod RadhoštěmO Kamarádu

Kamarád Rožnov – sociálně terapeutické dílny
Je zařízení poskytující ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
 • základní sociální poradenství
Poslání
Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
Jsme připraveni respektovat vaši individualitu.

Principy
 • individuálního přístupu
 • partnerství
 • úcty a respektu
Cíle
 • podpora a vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí,
 • podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,
 • podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků
Cílová skupina
 • osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
 • osoby s tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči
 • osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním a tělesným postižením
 • osoby s kombinací výše uvedených postižení
Našimi uživateli jsou muži a ženy po ukončení základní školní docházky, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce. Mají zachovány schopnosti umožňující zapojení se do náplně sociální služby sociálně terapeutických dílen.

Nepřijímáme
 • osoby s psychiatrickou diagnózou,
 • osoby s kombinací mentálního postižení a psychiatrická diagnózy, kdy psychiatrická diagnóza převažuje (zde vždy vyžadujeme posudek odborného lékaře),
 • osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením,
 • osoby s autismem,
 • osoby, které potřebují celodenní ošetřovatelskou péči,
 • osoby agresivní,
 • osoby závislé na alkoholu a psychotropních látkách,
 • osoby požadující sociální služby, které neposkytujeme,
 • v případě naplnění kapacity,
 • ve sporných případech požadujeme posudek odborného lékaře, psychologa, nebo speciálního pedagoga
Cílové skupině nabízíme
 • individuální přístup s ohledem na schopnosti a přání uživatele,
 • denní pobyt v sociálně terapeutických dílnách,
 • zařazení do kolektivu, rozvoj osobnosti, podporu pracovních a sebeobslužných návyků,
 • integraci do společnosti
V rámci služby uživatelé využívají
 • terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech (keramika, košíkářství, ruční grafický tisk),
 • denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti,
 • nácvik sebeobslužných činností,
 • stravování a pitný režim,
 • poskytujeme základní sociální poradenství,
 • přes sociálního pracovníka je možnost zajistit odbornou ošetřovatelskou péči – výkon zabezpečuje do Domova dojíždějící externí akreditovaná agentura
Kapacita: denní kapacita 28 v jeden okamžik

Čas poskytování služby
Všechny pracovní dny od 7.00 do 14.15 hod.

Místo, kde je služba realizována
Bezbariérové budova Kamarádu se nachází v klidné části města Rožnova pod Radhoštěm nazývané Dolní Paseky (okolí tvoří louky a lesy). Vzdálenost Kamarádu
od centra Rožnova pod Radhoštěm cca 2,5 km.

Dopravní přístupnost
 • Městskou autobusovou dopravou. Odjezdy ze stanoviště číslo 7. autobusového nádraží v 6.55; 9.20 hod. Cílová zastávka se jmenuje "U Kamence" a od Kamarádu je vzdálena cca 50 metrů.
 • Automobilem po hlavní silnici, která začíná na světelné křižovatce "U Janíků", směr sídliště Písečná a Dolní Paseky. Součástí areálu Kamarádu je vlastní parkoviště.
 • Pěšky po chodníku vedoucího podél výše uvedené silnice. Chodník končí asi 350 metrů před Kamarádem.
Finanční zabezpečení provozu
Kamarád Rožnov o.p.s. je financován z vyhlašovaných provozních projektů MPSV, Krajského úřadu Zlínského kraje, MěÚ Rožnov pod Radh. Dále ze sponzorských darů firem a jednotlivců, ale také z příjmů z terapeutických programů Sociálně terapeutických dílen. Máme úspěšné zkušenosti s podáváním a vedením projektů ze zdrojů EU a z projektů tuzemských nadací a společností.
 
Spolupráce s veřejností a partnerskými organizacemi

Spolupracuje s organizacemi:
 • Sociálním centrem denních aktivit Iskérka
 • Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • TV Beskyd – regionální kabelovou televizí
 • Spektrem Rožnovska – čtrnáctidenník
 • Charita Valašské Meziříčí
 • Sociální služby Vsetín -  DOZP Zašová
V Kamarádu máme pro veřejnost otevřenou prodejní galerii výrobků vyrobených v rámci nácviku pracovních dovedností v sociálně terapeutických dílnách.  Spolupracujeme se základními školami (exkurze dětí), městskou knihovnou (besedy, akce).


Nahoru